Algemene voorwaarden

Match to Work

Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@matchtowork.nl

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01 : Definities
Artikel 02 : Toepasselijkheid
Artikel 03 : Aanbiedingen en offertes
Artikel 04 : De overeenkomst
Artikel 05 : Annulering
Artikel 06 : Geheimhouding
Artikel 07 : Tarieven
Artikel 08 : Betaling en incassokosten
Artikel 09 : Conformiteit
Artikel 10 : Levering en uitvoering opdracht
Artikel 11 : Wijzigen opdracht en meerwerk
Artikel 12 : Opzegging
Artikel 13 : Vacatures en cv’s
Artikel 14 : Adviesvragen
Artikel 15 : Klachtenregeling
Artikel 16 : Intellectueel eigendom
Artikel 17 : Aansprakelijkheid
Artikel 18 : Overmacht
Artikel 19 : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Match to Work.
   2. Match to Work: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Match to Work, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77809335en gevestigd te (2201 VB) Noordwijk aan de Schaalhoren 17.
   3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Match to Work.
   4. Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Match to Work.
   5. Klant: de ondernemer of consument die een samenwerking aangaat met Match to Work of degene die een dienst en/of product afneemt.
   6. Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website van Match to Work zonder een dienst af te nemen.
   7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Match to Work en de klant waarin onder andere staat opgenomen welke diensten Match to Work voor de klant verricht.
   8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Match to Work georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
   9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Match to Work gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
   10. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
   11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
   12. Dag: kalenderdag;
   13. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
   14. Account: Identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Match to Work.
2. Match to Work: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Match to Work, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77809335en gevestigd te (2201 VB) Noordwijk aan de Schaalhoren 17.
3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Match to Work.
4. Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Match to Work.
5. Klant: de ondernemer of consument die een samenwerking aangaat met Match to Work of degene die een dienst en/of product afneemt.
6. Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website van Match to Work zonder een dienst af te nemen.
7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Match to Work en de klant waarin onder andere staat opgenomen welke diensten Match to Work voor de klant verricht.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Match to Work georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Match to Work gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
12. Dag: kalenderdag;
13. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
14. Account: Identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Match to Work en op elke tot stand gekomen overeenkomst -op afstand- tussen Match to Work en de klant.
2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Match to Work zijn in te zien en zij op verzoek van de klant -langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Match to Work. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door Match to Work gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst af te nemen. Offertes die specifiek worden opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbieding en/of offerte. Match to Work mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
4. De aangeboden dienst bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
5. Alle afbeeldingen, teksten en specificaties die getoond worden op onder andere de website van Match to Work zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Match to Work niet.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Match to Work onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Match to Work passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Match to Work daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Match to Work kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Match to Work op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Indien Match to Work zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6. Match to Work is niet aansprakelijk voor door de klant of door derden aan Match to Work ter beschikking gestelde en geleverde zaken. De klant is verplicht de aan Match to Work ter beschikking gestelde zaken zelf te verzekeren en draagt hiervan het risico.

Artikel 5. Annulering

1. Bij de aankoop van een dienst heeft een klant geen recht op annulering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Mocht een klant toch een opdracht annuleren indien dit in het specifieke geval overeen is gekomen dan geldt het volgende:

 1. Indien de klant 1 maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum de opdracht annuleert dient de klant de redelijke gemaakte (administratie)kosten van te voldoen.
 2. Indien de klant twee weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum de opdracht annuleert dient de klant minimaal 25% van de overeengekomen prijs te voldoen.
 3. Indien de klant één (1) week voor de overeengekomen uitvoeringsdatum de opdracht annuleert dient de klant minimaal 50% van de overeengekomen prijs te voldoen.
 4. Indien de klant 24 uur voor de overeengekomen uitvoeringsdatum de opdracht annuleert dient de klant de gehele overeengekomen prijs te voldoen.

2. Indien de klant en Match to Work een (bel)afspraak hebben kan de klant deze afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien de klant later annuleert dan is Match to Work gerechtigd om een bedrag van € 25, – exclusief btw in rekening te brengen.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Match to Work heeft te allen tijde het recht om een klant te weigeren indien zij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de klant door een ander beter geholpen kan worden.
2. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.
3. Match to Work bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.
4. De klant kan een verzoek bij Match to Work indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van Match to Work te verwijderen.
5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Tarieven

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Match to Work niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
4. Match to Work kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 8. Betaling en incassokosten.

1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Match to Work te melden.
3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Match to Work gerechtigd om de werkzaamheden en de eventuele toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Als de klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:

 1. 15% over de eerste € 2.500;
 2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 5. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

5. De volledige vordering van Match to Work op klant is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
 2. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 3. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

Artikel 9. Conformiteit

1. Match to Work staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Ondanks dat Match to Work hiervoor instaat, kunnen ze dit niet garanderen daar diensten door derden geleverd worden.
2. De klant dient te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
3. Indien de klant van mening is dat de uitvoering van een dienst niet conform is dan dient de klant Match to Work te allen tijde in gebreke te stellen. Match to Work zal de klacht conform de klachtprocedure proberen op te lossen.

Artikel 10. Levering en uitvoering opdracht

1. Match to Work zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van diensten.
2. Match to Work verklaart dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de klant zoveel mogelijk in acht genomen worden.
3. Match to Work zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van een goed vakmanschap uit te voeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Zij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat, derhalve geldt voor elke overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
4. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan Match to Work verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Match to Work om de opdracht uit te voeren.
5. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Match to Work de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Match to Work is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Match to Work is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11. Wijziging opdracht en meerwerk

1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
2. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
3. Match to Work kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Match to Work zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
4. Match to Work mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tot het verlenen van diensten te allen tijde schriftelijk opzeggen, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders volgt.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant, heeft Match to Work recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Match to Work zijn toe te rekenen. Voorts is de klant alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de verrichte werkzaamheden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Match to Work, zal Match to Work in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Match to Work extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 13. Vacatures en cv’s

1. Een vacature, inclusief de genoemde eisen, maar ook de selectie van kandidaten voor de vacature door een werkgever, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
2. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
3. Een werkgever en/of organisatie dient ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie in de vacature juist en compleet is. De partij mag geen misleidende on onjuiste informatie benoemen.
4. Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst.
5. Een persoon die op een vacature wenst te reageren zorgt ervoor dat de in zijn cv verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De persoon is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn cv en voor het actueel houden ervan.

Artikel 14. Adviesvragen

1.De ondernemer kan bij Match to Work een vast aanspreekpunt krijgen. De ondernemer kan adviesvragen aan hem of haar voorleggen aangaande personele vraagstukken en het opleiden van personeel. Indien nodig kan Match to Work u voorstellen aan een derde.
2. De ondernemer kan tevens diverse vragen stellen aangaande subsidies en regelingen. Match to Work kan echter geen garanties geven aangaande het verkrijgen van een subsidie en heeft enkel een adviserende rol.

Artikel 15. Klachtenregeling

1. Match to Work beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Match to Work via info@matchtowork.nl.
3. Bij Match to Work ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Match to Work binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De klant dient Match to Work in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

1. Match to Work behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten van Match to Work worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden.
3. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Match to Work.
4. Alles dat Match to Work levert, blijft eigendom van Match to Work totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. Match to Work is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van Match to Work.
2. Match to Work is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
3. Derden kunnen nimmer Match to Work aansprakelijk stellen.
4. Tevens is Match to Work niet aansprakelijk voor het (uitblijven van) resultaten. Alle overeenkomsten zijn immers te kwalificeren als een inspanningsverplichting.
5. Indien Match to Work aansprakelijk is gesteld en deze aansprakelijkheid erkend wordt dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:

 1. Het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Match to Work minus het eigen risico.
 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 18. Overmacht

1. Match to Work hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Match to Work geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

Artikel 19. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing.
3. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.